கோயமுத்தூர் தொல்காப்பியர் தமிழ்ச்சங்கமம் (தொல்காப்பியர் பேரவை)

நிகழ்வுகள்

2. 7-10-2018 தொல்காப்பியர் பேரவைத் திங்கள் அமர்வு - 14

2. 5-8-2018 தொல்காப்பியர் பேரவைத் திங்கள் அமர்வு - 12

1. 1-7-2018 அன்று தொல்காப்பியர் பேரவைத் திங்கள் அமர்வில் திரு மை. அலாவுத்தீன் ஆற்றும் தலைமை உரை.